Bài đăng

Neuroanatomy for the Neuroscientist

Đánh giá việc áp dụng đề cương môn học của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chương trình đào tạo thí điểm)

Economic vulnerability of methadone maintenance patients: Implications for policies on co-payment services

Áp dụng kiểm toán chất thải tại phân xưởng nhuộm Công ty Dệt may Trung Thu, Thành phố Hà Nội

Teachers' attitution towards using checking techniques in teaching vocabulary at Bacninh specialized High School Bacninh province = Quan điểm của giáo viên đối với việc sử dụng các thủ thuật kiểm tra trong việc dạy từ vựng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh,

Đô thị hóa,tác động của đô thị hóa đến đặc điểm dân cư và lối sống của Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội ( từ năm 1997 đến nay )

The socio-economic changes during urbanization process in Yen So ward, Hoang Mai district, Ha Noi

Chính sách tài chính nhằm bình ổn giá xăng dầu tại Việt Nam

Sự mở rộng mô hình tree [(formula)n,Y] vấn đề tương đương giữa các mô hình tree [u(formula)n, Y], tree [B,Y+] và tree [V,Y+]

Đánh giá, phân tích và so sánh hiệu suất của hai bộ mã hóa video H.265 và H.264

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người Tày ở Thái Nguyên hiện nay

Thuật ngữ khoa học hình sự tiếng Việt và tương đương dịch thuật của chúng trong tiếng Anh